jesteś na: Strona glownaDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://zsz-przysietnica.iaw.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy https://zsz-przysietnica.iaw.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowe im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

33-342 Barcice

Przysietnica 152

Telefon: 18 448 00 66

e-mail: spprzysietnica@op.pl

 

Strona aktualizowana jest na bieżąco

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·        zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF lub skany dokumentów nie są dostępne cyfrowo w całości, lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły Podstawowej w Przysietnicy,

·        opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,

·        na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów, dodanie napisów do filmów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,

·        poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne cyfrowo niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,

·        brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

·        mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

·        w miarę możliwości będziemy dokładać wszelkich starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

·        podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·        możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·        możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

·        mapa strony

·        focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Golonka

e-mail: spprzysietnica@op.pl

Telefon: +48 18 448 00 66

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Szkoły Podstawowej w Przysietnicy nie spełnia wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

·        do budynku prowadzą trzy wejścia. Pierwsze główne od ulicy, drugie od strony podwórka, trzecie od ulicy przy sali gimnastycznej wyposażone jest w podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku szkoły, przy wejściach zainstalowane są dzwonki,

·        przed terenem szkoły nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

·        w budynku szkoły jest winda, którą można się dostać na każdą kondygnację,

·        pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,

·        po terenie szkoły można swobodnie poruszać się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa,

·        w sekretariacie znajdują się wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w szkole,

·        w sekretariacie brakuje informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej,

·        klatki schodowe są z poręczami nie wszystkie po obu stronach schodów,

·        przestrzeń na korytarzach pozwala na swobodną komunikację osób na wózkach,

·        przy wejściu do sali gimnastycznej znajdują się: toaleta i prysznice dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

·        należy dostosować toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji,

·        oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni,

·        na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych),

·        nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice,

·        nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych,

·        nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

·        do wszystkich pomieszczeń służbowych w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.