jesteś na: Strona glownaOchrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1.        Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy reprezentowana przez Dyrektora szkoły, adres siedziby: 33-342 Barcice, Przysietnica 152.

2.        Z administratorem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przysietnicy można się skontaktować:

1)        elektronicznie - email: spprzysietnica@op.pl;

2)        telefonicznie: +48 18 4480066;

3)        pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.        W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych:

1)        elektronicznie pod adresem mailowym: iod@starysacz.um.gov.pl;

2)        telefonicznie: 786 917 353;

3)        pisemnie na adres siedziby Administratora.

4.        Dane osobowe przetwarzane są w celach:

1)        wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w związku z prowadzeniem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, na podstawie art.6 ust.1 lit. c) lub art.9 ust.2 lit. g) RODO, a wynikających m.in.:

a)        z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b)        ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

c)        ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe,

d)        ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

2)        realizacji umów i działań podjętych na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych uczniów, lub których jesteście Państwo lub uczniowie stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3)        promocji i informacji o szkole, w tym prowadzenia konkursów, propagowania osiągnięć uczniów i utrwalania pozytywnego wizerunku uczniów i szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit a) RODO);

4)        placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy w celu prawidłowej realizacji procesu zatrudnienia.

5.        Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.        Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

1)        organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Sąd Rodzinny, Policja, PPP, OPS, ZOFAS);

2)        podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

3)        szkołom i instytucjom partnerskim w ramach organizowanych konkursów, zawodów, itp.;

4)        podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność.

7.        Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

8.        Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.

9.        Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.

10.    W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11.    Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa lub uczniów danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12.    W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami niezrealizowania określonego celu.