jesteś na: Strona glownaOdblaskowa Szkoła

Odblaskowa Szkoła

 rok szkolny 2018/2019

 

Bezpieczna droga

 

 rok szkolny 2016/2017

Odblaskowa Szkoła

 

W tym roku szkolnym uczniowie klas I-III biorą udział w konkursie pt. „Odblaskowa szkoła”. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Konkurs daje możliwość wskazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

 W naszej szkole wszyscy uczniowie klas I-III maja elementy odblaskowe przy swoich plecakach, zakupione zostały także kamizelki odblaskowe. Każdego  roku odbywa się spotkanie z policjantem, który przypomina zasady bezpiecznego poruszania się po drogach ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy odblaskowe. We wszystkich klasach prowadzone były  zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz tego czy warto nosić odblaski.

 

Spotkanie z policjantem

 Bezpieczeństwo i konkurs plastyczny pt. „Jestem widoczny na drodze”.

 

 

rok szkolny 2013/2014

 

Konkurs "Odblaskowa szkoła"

Ma­ło­pol­ska Wo­je­wódz­ka Rada Bez­pie­czeń­stwa Ruchu Dro­go­we­go, Wy­dział Ruchu Dro­go­we­go Ko­men­dy Wo­je­wódz­kiej Po­li­cji oraz Ma­ło­pol­skie Ku­ra­to­rium Oświa­ty w Kra­ko­wie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski ogło­si­ły kon­kurs "Od­bla­sko­wa szko­ła".

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Kon­kurs trwa do końca paź­dzier­ni­ka i będą uczestniczyć w nim wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej od klasy I do VI. W najbliższym czasie, czeka wiele atrakcji dla dzieci m.in. otrzymają kamizelki  i inne elementy odblaskowe, konkurs plastyczny, test wiedzy o bezpieczeństwie,  „Odblaskowa dyskoteka"  i wiele innych ciekawych rozrywek.

Dzia­ła­nia pod­ję­te przez nauczycieli na czas kon­kur­su będą kon­ty­nu­owa­ne przez szko­łę w ciągu ca­łe­go roku szkol­ne­go, gdyż za­le­ży nam, aby dzie­ci miały dobre na­wy­ki bez­piecz­ne­go ko­rzy­sta­nia z dróg.

 

                                                                  Koordynator Krystyna Koszyk

Odblaskowa dyskoteka

Gazetki szkolne

Konkurs plastyczny

Bezpieczna droga